Vzdělávací aktivity

JHS-Centre ve spolupráci s Kalyna - Komunitní uprchlické centrum, připravili pro občany Ukrajiny s DO, kteří se ucházející o práci, projekt, který prostřednictvím vzdělávacích aktivit, individuálního poradenství a podpory pracovních míst formou mzdových příspěvků přispívají k tomu, aby si mohli najít odpovídající práci. Mezi vzdělávacími aktivitami nechybí motivační a kompetenční kurz, kurz ČJ, kurz IT dovedností i individuální a právní poradenství. Je možné absolvovat pouze vybrané bloky nebo celý vzdělávací cyklus. Někteří absolventi projektu získají rovněž pracovní uplatnění. Kapacita je omezená! Účast v projektu je zdarma. Projekt je stále otevřen pro další zájemce! Hlásit se můžete zde

Přejeme mnoho úspěchů!

Realizátor:

JHS - CENTRE, o.p.s.

Bacháčkova 1127, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

Statutární orgán: Ing. David Janeba

Partner projektu:

Kalyna - Komunitní uprchlické centrum, z. s.

U Suchého dubu 1152, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

Popis projektu
Projekt je zaměřen na CS ukrajinských uprchlíků a pomáhá těmto osobám prostřednictvím vzdělávacích aktivit, ind.poradenství a podpory pracovních míst formou mzdových příspěvků k úspěšnému vstupu na trh práce. Klíčové aktivity projektu pomáhají odstranit či omezit nejčastější překážky pracovního uplatnění příslušníků CS, což je především jazyková bariéra, omezený sociální kontakt, absence informací v prac.právní oblasti i znalost reálií. Ukrajinští uprchlíci, kteří přicházejí do České republiky, mají snížené možnosti uplatnění na trhu práce. Je to dáno především jejich neznalostí českého jazyka a specifik českého trhu práce, včetně nezbytných kompetencí. Zmíněný problém má zároveň negativní vliv na ochotu zaměstnavatelů nabídnout takovému uchazeči práci, především více kvalifikovanou. Pro uchazeče je obtížné orientovat se v nabídce kurzů, kterými by si mohli své šance na trhu práce zvýšit. Většina odborných kurzů je navíc zaměřena pouze na určité téma a neřeší kompetence pro budoucí pracovní uplatnění uchazečů komplexně. Všechny tyto okolnosti bere tento projekt na zřetel a pracuje s nimi, tak aby byly tyto překážky v maximální možné míře odstraněny. 

Cíle projektu
Cílem projektu je poskytnout příležitost k vybudování potřebných pracovních kompetencí a zpřístupnění relevantních pracovních nabídek ukrajinským uprchlíkům, kteří splňují požadavky pro vstup do projektu. Další nedílnou součástí tohoto projektu je zpřístupnit sociální kontakty. Lidé, kteří pocházejí z Ukrajiny a nemají pracovní uplatnění, ztrácejí možnost být plnohodnotnou součástí společnosti, nemají vybudované sociální vazby a většinou u nich dochází ke zhoršení psychického stavu a ztrátou běžných životních a pracovních návyků (chybějící smysluplná náplň dne, opakující se povinnosti, neschopnost zařadit se po dlouhém výpadku zpět do pracovního procesu), které mohou vést k apatii a dlouhodobému zařazení mezi osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené.

Doba realizace
Datum zahájení:    1. 6. 2023
Datum ukončení: 30. 9. 2024

Cílová skupina
Cílovou skupinou projektu jsou osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Mezi uprchlíky se většinou vyskytují ženy v různém věku a životních situacích, v mnoha případech jde o ženy s dětmi, které mají navíc ztíženou pozici na trhu práce danou nutností skloubit pracovní a rodinné povinnosti.

Klíčové aktivity
KA1 - výběr účastníků projektu
KA2 - Motivační kurz
KA3 - Kompetenční kurz
KA4 - Kurz českého jazyka
KA5 - Kurzy počítačových dovedností
KA6 - Poradenské aktivity - individuální a právní poradenství
KA7 - Zprostředkování zaměstnání
KA8 - Rekvalifikační kurzy

Partner projektu
Partnerem projektu je nezisková organizace Kalyna - Komunitní uprchlické centrum, z. s., která svoji činnost zaměřuje na pomoc uprchlíkům a podporu rodičů s dětmi i dalších osob.